PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

MyBit is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van MyBit is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving. De Privacy Statement is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

  1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
  2. Marketingactiviteiten;
  3. Beveiligingsniveau;
  4. Rechten van betrokkenen;
  5. Contactgegevens;
  6. Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door MyBit verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met MyBit BV. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van ICT dienstverlening en consultancy. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van MyBit te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy Statement genoemde doelen: NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres en IP-adres. De bewaartermijn voor deze gegevens is zolang als er sprake is van een overeenkomst, informatie aanvraag, sollicitatieprocedure etc.

2. Marketingactiviteiten

MyBit zal, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens van haar website bezoekers bijhouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten van MyBit.

Tenslotte gebruikt MyBit persoonsgegevens in het kader van de werving en selectie van toekomstige medewerkers.

3.Beveiligingsniveau

MyBit beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles.

MyBit heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website en andere persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken door deze te anonimiseren.

Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

MyBit B.V.
dhr. M. Schut
Koos Postemalaan 6
1217ZC Hilversum

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.mybit.nl) worden gepubliceerd.